Pakalpojumi

Informācijas iegūšana un aptauju veikšana ir pamats profesionālu pētījumu veikšanai. Mūsu rīcībā ir zināšana un resursi visiem aptaujas veidiem un informācijas iegūšanas metodēm.

Pieredzējusī komanda sniegs Jums padomu piemērotākā aptaujas veida izvēlē, to kombinētajos risinājumos un organizēs nepieciešamās informācijas iegūšanu. Atbilstoši vajadzībām, iegūtos datus sagatavosim Jums ērtai turpmākai analīzei. Mūsu sniegtie pakalpojumi ļaus iegūt kvalitatīvus datus un pieņemt vērtīgus lēmumus.

Kā ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing research) pilntiesīgi biedri, mēs savā darbā rīkojamies atbilstoši starptautiskajiem profesionālajiem standartiem un informācijas ieguvi veiksim atbilstoši labākajai nozares praksei. 

Gadījumā, ja Jums ir radušās neskaidrības, mēs sniegsim atbildes uz visiem  interesējošiem jautājumiem. Uzrakstiet savu jautājumu šeit! 


Iedzīvotāju aptaujas
Mēs varam iegūt informāciju no jebkuras Latvijas sabiedrības mērķauditorijas, veicot respondentu atlasi  pēc noteiktiem  parametriem vecuma vai  dzimuma grupā, nodarbošanās veida vai ienākumu līmeņa, noteiktā dzīvesvietā vai reģionā, kā arī pēc citiem kritērijiem. Iedzīvotāju aptaujas veicam ar vairākām metodēm – omnibuss, tiešās aptaujas, telefonaptaujas  un interneta aptaujas. Jums atliek vien izvēlēties piemērotāko pētījuma uzdevumam un budžetam. Uz sākumu

Klientu aptauja ļaus Jums uzzināt to, kas ikdienā paliek nepamanīts. Ar klientu aptauju noskaidrosiet ne tikai populārākos kritērijus – klientu apmierinātību ar pakalpojumiem, priekšrocības pār konkurentiem un lojalitāti, bet arī norādīs uz  trūkumiem, tādejādi ļaujot būt objektīviem sava darba novērtējumā.
Klientu aptaujām mēs piedāvājam izmantot gan tiešās intervijas pakalpojumu sniegšanas vietās, gan telefonintervijas vai speciāli sagatavotas interneta aptaujas pēc klientu datu bāzēm. Atcerieties arī, ka viltus pircējs ļauj jums pašiem iejusties klienta „ādā”. Uz sākumu

Jebkuras nozares un tirgus izpētē svarīgs ir speciālistu, uzņēmumu vadītāju, kā arī lēmējpersonu viedoklis un pieredze. Piedāvātā metode ļauj iegūt plašu un argumentiem bagātu informāciju respondentam ērtā laikā un vietā. Speciālistu viedokļu noskaidrošanai mēs organizējam ekspertu diskusijas, kā arī veicam  padziļinātās intervijas.
Nelielas un steidzamas informācijas iegūšanai veikt arī telefonintervijas ar speciālistiem un uzņēmējiem. Uz sākumu

Pircēju aptaujas sniedz informāciju par iepirkšanās paradumiem, pirkuma  izvēles kritērijiem, kā arī apzināt patērētāju aktuālākās vēlmes un vajadzības. 
Skaitliskai informācijas analīzei, organizēsim   kvantitatīvu informācijas iegūšanu - tiešās aptaujas pakalpojumu sniegšanas vietās, telefonintervijas vai interneta aptaujas. Pircēju aptaujas pakalpojumu sniegšanas vietā ļauj iegūt tūlītēju respondenta viedokli un attieksmi.
Padziļinātai pircēju motīvu un argumentācijas izpētei, organizēsim kādu no kvalitatīvajām metodēm - fokusa grupu diskusijas, padziļinātās intervijas.
Nereti praksē tiek izmantotas informācijas iegūšanas kombinācijas – gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās metodes. 
Atcerieties arī par produktu un garšas testiem – tie sniegs objektīvāko pircēju vērtējumu par produktiem.
Mēs palīdzēsim rast labāko risinājumu un sniegsim konsultāciju par informācijas ieguves metodi vai to kombināciju.  Uz sākumu

Ikvienam uzņēmumam svarīgi  ir  profesionāli un ar darbu apmierināti  darbinieki. Darbinieku aptaujas dod iespēju uzzināt darbinieku vērtējumu par ikdienas norisēm uzņēmumā, noskaidrot darbinieku lojalitāti, kā arī iegūt informāciju par atmosfēru darbā un iekļaušanos kolektīvā. Aptaujas rezultātā uzzināsiet informāciju, kas ikdienā paliek nepamanīts un nepateikts.
Darbinieku aptauju ietvaros mēs garantējam respondentu anonimitāti, tādejādi iegūstot atklātas darbinieku atbildes. Darbinieku aptaujas veikšanu varam kombinēt ar uzņēmuma tēla novērtējumu vai citiem aspektiem, rezultātā paverot  plašāku informācijas analīzes lauku.
Aptauju veikšanai mēs piedāvājam anonīmas interneta aptaujas. Uz sākumu

Klausītāju, skatītāju un apmeklētāju aptaujas palīdz noskaidrot patērētāju attieksmi pret piedāvājumu un saprast patēriņa ieradumus, t.sk. izvēles kritērijus, klausīšanās, iecienītākos žanrus. Klausītāju, skatītāju un  apmeklētāju aptauju veikšanai piedāvājam izmantot gan tiešās aptaujas, gan telefonaptaujas un interneta aptaujas. Uz sākumu


Fokusa grupu diskusijas
Fokusa grupu diskusija ir piemērota padziļinātai viedokļu, reakcijas izpētei konkrētā mērķauditorijā, kā arī jaunu radošo risinājumu meklēšanai. Metode ļauj redzēt respondentu rīcību, attieksmi un emocijas; izprast un analizēt respondentu motīvus un argumentus; saņemt atgriezenisko saikni un radīt jaunas idejas. 
Radnieciskās metodes ir mazās fokusa grupu diskusijas (4-5 dalībnieki grupā), padziļinātās intervijas, ekspertu intervijas un diskusijas, kā arī dažādi testi (produktu, pakalpojumu, garšas, dizaina utml.).
Mēs nodrošinām fokusa grupas diskusiju norisi speciāli iekārtotā telpā, kura ir ērta respondentiem un ir piemērota  audio/viedo ierakstu veikšanai,  informācijas apkopošanai un tās sagatavošanai turpmākai analīzei. Diskusiju laikā mēs piedāvājam iespēju vērot to norisi, kā arī saņemt sinhrono tulkojumu. Servisā iekļaujas arī  fokusa grupu diskusiju dalībnieku rekrutācija. Uz sākumu

Ideju, konceptu testi
Ideju un konceptu testi ļauj izprast to uztveri dažādās auditorijās. Šie testi ir noderīgi, jo palīdz apzināt patērētājiem saistošāko variantu un radīt lietas atbilstošas patērētāju vajadzībām jau pašā sākumā. Idejas vai koncepta izstrādes periodā ir svarīgi nekļūdīties un izvēlēties uzņēmumam, zīmolam vai produktam atbilstošāko risinājumu.
Vai koncepcija ir atbilstoša uzņēmuma, zīmola stratēģijai un vērtībām? Vai ideja, koncepts uzrunās mērķauditoriju un būs tai saprotama? Mēs piedāvājam Jums uzzināt atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem. Šim mērķi piemērojamas gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās metodes. Uz sākumu

Reklāmu testi
Reklāmu testi palīdzēs gan izveidot efektīvu reklāmu, gan novērtēt tās rezultātu. Reklāmas testiem piemērotas ir gan kvantitatīvās metodes (piem., telefonaptauja  vai interneta aptauja), gan kvalitatīvās (piem., fokusa grupu diskusijas), kā arī to kombinācijas.  Uz sākumu

Garšas testi
Garšas testi palīdz izstrādāt mērķa auditorijai atbilstošu produktu. Garšas testa rezultāti reprezentē mērķauditorijas gaumi, priekšstatus un novērtējumu. Pētījums tiek organizēts kā tiešās intervijas testa centrā (In-Hall Test) vai pie respondenta mājās (In-Home Test). Garšas testu mēs piedāvājam  kombinēt ar produkta vai reklāmas testu. Tādā gadījumā efektīvi var izmantot fokusa grupu diskusijas metodi.
Mēs organizēsim gan testa dalībnieku atlasi, saskaņā ar respondentu atlases kritērijiem (produkta lietošanas biežums, u.tml.) un sociāli demogrāfiskajiem parametriem (vecums, dzimums, u.tml.), gan testu norisi un rezultātu sagatavošanu turpmākai analīzei. Uz sākumu

Produktu testi
Jauna produkta vai produkta uzlabojumu izstrādes gadījumā tests palīdzēs Jums noskaidrot patērētāju viedokli. Tests ļaus saprast kādas produkta priekšrocības un trūkumus saskata potenciālais produkta patērētājs. Tas ir produkta izmēģinājums potenciālo pircēju grupā pirms tā palaišanas tirgū. 
Produktu testa veikšanai mēs piedāvājam izmantot  padziļinātās intervijas vai fokusa grupas metodi. Atsevišķos gadījumos, atkarībā no testa produkta, minētās metodes ieteicams kombinēt ar novērojumu, kad tiek fiksēts kā patērētājs lieto/rīkojas ar produktu. Uz sākumu

Dizaina pamanāmības testi
Dizaina tests tiek veikts, lai izvēlētos produktam atbilstošu dizainu un iepakojuma elementus (izmērs, forma, etiķete u.tml.), kā arī notestētu produkta pamanāmību veikala plauktā. Parasti pētījums tiek organizēts kā tiešās intervijas testa centrā (In-Hall Test), nereti kombinējot ar novērojumu. 
Ar tirdzniecības vietu atbalstu, iespējams veikt testu dažādās produkta tirdzniecības vietās. Mēs piedāvājam dizaina pamanāmības testu kombinēt ar produkta vai reklāmas testu. Tādā gadījumā efektīvi var izmantot fokusa grupu diskusijas metodi. Uz sākumu

Slepenais pircējs
Slepenā pircēja metode paredz to, ka īpaši apmācīts darbinieks dodas uz pakalpojumu sniegšanas vietu un veic darbinieku novērtējumu. Šī metode ļaus Jums noskaidrot, kādu iespaidu darbinieki ikdienā atstāj uz klientiem. Metode dod iespēju novērtēt darbinieku apkalpošanas kultūras līmeni, kompetenci un pārdošanas prasmes.
Mēs sniegsim detalizētu novērtējumu par darbinieku atbilstoši Jūsu vajadzībām-  sākot ar sasveicināšanos un darbinieka izskatu un beidzot ar zināšanām par produktiem. Uz sākumu

Dalībnieku rekrutācija
Aptauju dalībnieku rekrutāciju  mēs organizējam vairākos veidos:
Rekrutācija no Aptauju Centra rīcībā esošās datu bāzes. Potenciālo dalībnieku datu bāze tiek veidota, veicot kvantitatīvās aptaujas, piedāvājot respondentam atstāt savu kontaktinformāciju, ja ir interese piedalīties citos pētījumos, piemēram, fokusa grupu diskusijā.
Rekrutācija no speciāli sagatavotas datu bāzes konkrētas mērķa grupas sasniegšanai, izmantojot publiski pieejamu informāciju. Piemēram, meklējot un apkopojot informāciju ar dažādu biedrību vai organizāciju atbalstu.
Rekrutācija no klienta piedāvātās datu bāzes. Piemēram, darbinieku aptaujas gadījumā vai konkrētas klientu grupas aptaujas gadījumā.
Rekrutācija pēc t.s. ‘zvaigznes shēmas’, kad atlases kritērijiem atbilstoši dalībnieki tiek meklēti no paziņu loka. Plašākas sabiedrības daļas aptveršanu nodrošinām ar Aptaujas centra intervētāju tīkla iesaistīšanu rekrutācijas organizēšanā. Efektīvākai saziņai ar potenciālajiem dalībniekiem tiek izmantoti sociālie tīkli. Šāds rekrutācijas veids nodrošina augstu uzticamību un atsaucību no dalībnieku puses, jo aptaujā aicina piedalīties paziņa. ‘Zvaigznes shēma’ parasti tiek izmantota fokusa grupu diskusiju un padziļināto interviju aptaujas gadījumā.
Rekrutācija pēc t.s. ‘sniega bumbas’ principa. Šis veids parasti tiek izmantots ekspertu aptaujās vai gadījumā, ja nepieciešams sasniegt ļoti specifisku mērķa grupu (piemēram, hobija grupas, specifiskas profesijas grupas pārstāvjus u.tml.), kuri cits citu pazīst un var ieteikt nākamo aptaujas dalībnieku.
Tiešā rekrutācija publiskās vietās. Piemēram, uz ielas, pie tirdzniecības centriem vai citās vietās, kur ir iespēja piekļūt plašākai sabiedrības daļai.
Efektīvāka un ātrākā rezultāta nodrošināšanai mēs piedāvājam rekrutācijas veidus lietot  kombinēti.
Lai motivētu dalībniekus piedalīties aptaujā, mēs izmantojam dažādus stimulus, kā piemēram, atlīdzību ceļa izdevumu segšanai, ja dalībniekam jāierodas Aptauju centrā  vai pateicības dāvanas. Uz sākumu