Aptauju Centrs ir specializējies pētījumu lauka darba organizēšanā. Mūsu rīcībā ir pilns informācijas iegūšanas metožu klāsts, lai sniegtu individuālus vai kombinētus risinājumus, kā arī iegūtos rezultātus sagatavosim Jums ērtai turpmākai analīzei. 
Mēs organizējam informācijas iegūšanu Jūsu veiksmīgiem lēmumiem!

ESOMAR  pilntiesīgi biedri, mēs savā darbā rīkojamies atbilstoši ESOMAR  profesionālajiem standartiem.

Sīkāk iepazīties ar pakalpojumiem Jūs varat sadaļā Pakalpojumi 

Uzņēmuma komandu veido profesionāli cilvēki ar specializētu nozares izglītību. Visi darbinieki ir bagātīgi pieredzējuši kā nacionālu, tā starptautisku pētījumu organizēšanā un ilggadēji pazīstami pētījumu nozarē. Komandas kodolu veido uzņēmuma vadītājs, lauka darba vadītājs, projektu vadītājs, kvalitatīvo un kvalitatīvo metožu speciālisti, statistiķis. Uzņēmuma rīcībā ir savs intervētāju tīkls visā Latvijas teritorijā un zvanu centrs telefonintervijām. Visi intervētāji ir speciāli apmācīti un pieredzējuši interviju veikšanā dažādās mērķauditorijās.  

_____________________________________________________________________________________________________

Projekta nosaukums
“Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”

Projekta laiks: no 15/04/2019 līdz 15/10/2021

Projekta mērķis
Projekta mērķis ir izstrādāt praktisku instrumentu, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projektā izveidotās IT matricas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā. Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējum

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI

Plānotās darbības projekta ietvaros:
1.     Attieksmes noteikšana caur vērtībām, izmantojot attēlu kolāžas, lai īsinātu laiku un samazinātu sociālo normu ietekmi.
2.     Iepriekšējos pētījumos iegūto rezultātu par prasmēm apvienošana, lai izveidotu prasmju sarakstu, ko vēlāk sasaistīt ar vērtībām.
3.     Vērtību un prasmju sasaistīšana. Prototipa izstrāde

Projekta budžets
Kopējais finansējums 452 491.96 EUR, t.sk. ERAF finansējums nepārsniedzot 303 398.89 (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1.“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārta

Vairāk informācijas par pasākumu “Praktiskas ievirzes pētījumi” Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnē